English | Srpski Lokacija   |   Kontakt   |   Mapa sajta
Saradnici na projektu:

Svetlane BlažićSvetlane Blažić, muzejski savetnik
Beogradu, 1945

 

Obrazovanje

 • Diplomirala na PMF- grupa za biologiju, 1970. u Novom Sadu.

 

Zaposlenje

 • Od 1990. zaposlena u Muzeju Vojvodine na radnom mestu bilog - arheozoolog u arheološkom odeljenju.
 • Od 1976. godine do 1990. radila u Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode na poslovima izučavanja životinja praistorijskog i istorijskog perioda - arheozoolog.

Interesovanja i profesionalni uspesi

 • Učestvovala u sakupljanju i istraživanju osteološkog materijala na 152 arheološka lokaliteta od praistorije, antike i srednjeg veka.
 • Pitanja sastava ishrane čoveka, procesa domestikacije i promena u okviru životinjskih vrsta (na osnovu ostaka kostiju kičmenjaka sa arheoloških lokaliteta).
 • Za potrebe determinacije formirana je uporedo - osteološka zbirka kičmenjaka, koja danas broji 170 primeraka od 126 vrsta životinja.
 • Realizovano 30 grupnih i samostalni izložbi.
 • Realizovala veliki broj vaspitno-obrazovnih i kulturno-prosvetnnih programe iz oblasti arheozoologije sa učenicima srednjih škola,  studentima PMF, magistrantima i  doktorantima iz naše zemlji i inostranstva.

 

Važniji arheološki lokaliteti
Gomolava, Vranj, Golokut, Feudvar, Đepfeld, Vinča, Gradina Ras, Zbradila, Opovo, Donja Branjevina, Ciglana Čelarevo, Horgoš Stub 76, Čurug Stari vinogradi, Židovar, Kale Krševica i drugi.

Izložbe

 • Fauna Gomolave, 1978., Pokrajinski zavod za zaštitu prirode, Novi Sad.
 • Fauna Golokuta i Turskog šanca, 1978., Muzeja Bačka Palanka.
 • Ostaci faune iz halštatskog sloja Gomolave, 1979., Vojvođanski muzej, Novi Sad.
 • Ostaci faune sa Gradine na Bosuta iz halštatskih slojeva, 1979., Galerija „ Sava Šumanović „  Šid.
 • 15-godina rada Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, 1981., Pokrajinski zavod za zaštitu prirode, Novi Sad.
 • Fauna kičmenjaka Vojvodine od praistorije do danas, 1982., Pokrajinski zavod za zaštitu prirode, Novi Sad; 1986. Zavičajni muzej u Rumu; 1986. Sajam lova i ribolova, Novi Sad.
 • Čarls Darvin, 1983.,  Pokrajinski zavod za zaštitu prirode, Novi Sad.
 • Galapagos, 1983., Pokrajinski zavod za zaštitu prirode, Novi Sad.
 • Iz prirodnjačkih zbirki, 1986., Kulturni Centar, Inđija.
 • Fauna Gomolave od praistorije do srednjeg veka, 1986., Vojvođanski muzej, Novi Sad.
 • 20 godina rada Zavoda za zaštitu prirode, 1986., Pokrajinski zavod za zaštitu prirode, Novi Sad.
 • Stalna Postavka Muzeja Vojvodine, Domaće i divlje životinje sa arheoloških lokaliteta, autor, 1990., Muzej Vojvoidne, Novi Sad.
 • Fauna keltskih utvrđenja i domorodačka naselja u Vojvodini, 1992/1993. Muzej Vojvodine, Novi Sad; 1993. Narodni muzej , Kikinda; 1993. Gradski muzej, Sombor.
 • Biološki Kabinet Gimnazije, 1996., Narodni muzej, Kikinda.
 • Prvi rezultati istraživanja faune iz naselja od 4 do 10 veka u Banatu i Bačkoj, 1997. Čurug,.
 • Mleko u praistoriji, 1997., Poljoprivredni muzej, Kulpin.
 • Fauna arheoloških lokaliteta u Vojvodini, 2005., Muzej Vojvodine, 2008 gostovanje u Muzeju Srema u Sremskoj Mitrovici.

 

Stručna usavršavanja

 • Holandija,
 • V. Britanija,
 • Mađarska
 • Rumunija

 

Bibliografija:

1978. Ostaci faune sa opiduma „ Turski šanac“ kod Bačke Palanke, Građa za proučavanje spomenika kulture Vojvodine, VI-VIII, 13-16, Novi Sad.

1980. Pregled ostataka živorinjskih kostiju sa lokaliteta „ Botra“, u radu Stanojev N., Zaštitno iskopavanje lokaliteta „ Borta „ kod Bečeja.

1982. Obrada koštanih alatku, Katalog Muzeja Grada Beograda.

1984. Prilog u katalogu „ Vinča „ obrada koštanih alatki, Narodni Muzej, Beograd.

1984. Prilog proučavanju ostatka faune sa arheološkog lokaliteta Golokut, RAD 29, 33-36, Novi Sad.

1986. Domaće i divlje životinje Gomolave, katalog Gomolave, Vojvođanski muzej, 40-43, Novi Sad.

1988. Fauna paistorijskil lokaliteta u Vojvodini, Priroda Vojvodine XII-XIV, 36-42, Pokrajinski zavod za zaštitu prirode, Novi Sad.

1988. The Faunal remanis from Gomolava V, Gomolava Chronologi und Stratigraphie der Vorgeschichlichen und Antiken Kulturen der Donauniederring und Sudosteuropas, Internationales Symposium, 105-107, Ruma.

1990. Fauna from Opovo and Korbovo, „Vinča i njen svet“, Donji Milanovac. referisano nije publikovano.

1991. Die Fiscfunde von Feudvar, Bericht der Romisch.Germanischen Kommision, Band 72, 190.193, Frankfurt am Main.

1992. Faunal remains in Celtic fortresses and indigenouse settlement, Balcanica XXIII, 401-407, Beograd.

1993-4. Ostaci konja u gvozdenom dobu u jugoslovenskom Podunavlju, Kulture gvozdenog doba jugoslovenskog Podunavlja, Balkanološki institut, SANU, posebna izdanja 55, 163-169, Beograd-Sombor.

1993. Ostaci životinja sa lokaliteta Vranj 1991, RAD 35, 71-78, Novi Sad.

1995. Ostaci životinjskih vrsta sa lokaliteta na trasi autoputa kroz Srem, Arheološka istraživanja duž autoputa kroz Srem, 331-346, Porajinski zavod za zaštitu spomenika kulture, Novi Sad.

1997. Domaće i divlje vrste od praistorije do srednjeg veka, Monografija stalne postvke Muzeja Vojvodine, 125-127, Novi Sad.

1998. The Horse graves in Medieval necropolis at the „ CIGLANA „ ( 8 TH - 9 TH CENTURY AD), 8 TH International Congress of The International Council for ArchaeOzoology /ICAZ 98/, University of Voctoria, Voctoria, BC Canada.

1999. Ostaci životinjskih kostiju sa lokalieta Ras-Gradina, u  monografiji M. Popović, Tvrđava Ras - The Fortress of Ras, 439-445, Arheološki Insitutu, Beograd.

1999. Ostaci životinjskih kostiju sa lokalieta Ras-Gradina, detaljna verzija, Novopazarski Zbornik, 23, 21-54, Novi Pazar.

1999. Ostaci životinja sa naselja od IV X veka u Banatu i Bačkoj, Glasnik SAD, 15, 341-350, Beograd.

2005. The faunal assemblage. in S.Karamanski /ed./  Donja Branjevina: A Neolitic settlment near Deronje in the Vojvodina ( Serbia). Trieste: Societa per la Preistoria t Protoistoria della Reginale Friuli-Vnezia Giulia.

2005. Fauna arheoloških lokaliteta, katalog, Muzej Vojvodine, Novi Sad.

2006. Fauna loklaiteta Kale - Krševica, Zbornik Narodnog muzeja, sv. XVIII/1, 291/308, Narodni muzej, Beograd.

2008. Variranje metapodijalnih kostiju vrste Bos taurus L. ( domaće goveče) sa atheoloških lokaliteta, RAD Muzeja Vojvodine, 50, 133-150, Novi Sad.

2008. Ostaci životinjskih kostiju u grobovima halštatske nekropole Đepfeld, u D. Trajković, Đepfeld - nekropola straijeg gvozdenog doba kod Doroslova, 359-378, Sombor.

2009.  Blažić S., Radmanović ., Fauna sa kasno vinčanskih staništa Crkvina, nalazišta Borak i Belež u Kolubarskom basenu ( iskopavanja 2005 i 2006. godine ), Kolubara V, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, Boegrad. U štampi.